Izabela Wołejko

Księgowość tradycyjna :

1. prowadzenie ksiąg rachunkowych spółek zgodnie z Ustawą o rachunkowości,
– wycena aktywów i pasywów na podstawie danych wynikających z ksiąg rachunkowych oraz ustalania wyniku finansowego Zleceniodawcy,
– sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych (w tym skonsolidowanych) – Bilans, Rachunek Zysków i Strat oraz informacji dodatkowych do sprawozdania,
– sporządzanie wszystkich obowiązkowych deklaracji oraz informacji podatkowych, których dane wynikają z ksiąg rachunkowych, a wymagane są przez Urząd Skarbowy (w tym m.in. CIT-8, VAT-7, deklaracje VAT-UE),
– sporządzanie informacji podatkowych uwzględniających zmiany w spółce dotyczące adresu, wyboru sposobu rozliczania w podatku VAT oraz innych zmian w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (na drukach takich jak m.in. UPL-1, VAT-R, NIP-8),
– doradztwo w zakresie prowadzonej działalności
– prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
-reprezentowanie Zleceniodawcy przed organami publicznoprawnymi.
2. prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów,
– prowadzenie ewidencji podatku od towarów i usług VAT;
– sporządzanie i składanie deklaracji do US : VAT, PIT, JPK
– doradztwo w zakresie prowadzonej działalności
– prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
– reprezentowanie Zleceniodawcy przed organami publicznoprawnymi.
3. prowadzenie ewidencji podatkowych oraz rozliczeń podatkowych
– prowadzenie ewidencji podatku od towarów i usług VAT;
– sporządzanie i składanie deklaracji do US : VAT, PIT 28, PIT 16A, JPK
– doradztwo w zakresie prowadzonej działalności
-prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
-reprezentowanie Zleceniodawcy przed organami publicznoprawnymi.

Księgowość rozszerzona
– sporządzanie planu kont
– udział w badaniu ksiąg rachunkowych- obsługa biegłych rewidentów
– sporządzanie deklaracji PCC-3, SD-Z2, VAT-ZN, PIT 36, PIT 36L, PIT 37, PIT 38, PIT 39
– sporządzanie deklaracji do urzędu statystycznego
– przygotowywanie przelewów na kontach bankowych klientów
– pomoc w wypełnianiu wniosków kredytowych
– wypełnianie prognoz  do banku lub innych instytucji w zakresie bilansu i rachunku zysku i strat uproszczonego oraz pełnego

E-księgowość

Dla nowych firm:
– pomoc przy zakładaniu firmy przez Internet przy użyciu profilu zaufanego bądź podpisu
kwalifikowanego https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/DecisionAdditionalParameters.aspx?type=1
– pomoc przy zakładaniu spółki przez Internet przy użyciu profilu zaufanego bądź podpisu
kwalifikowanego https://ekrs.ms.gov.pl/s24/

Dla stałych klientów:
– pomoc przy zakładaniu profilu EPUAP
– pomoc przy zakładaniu PUE ZUS
– przesyłanie deklaracji ZUS i US oraz JPK przez Internet za klientów na podstawie upoważnienia UPL-1
– pomoc przy przesyłaniu elektronicznych sprawozdań finansowych przez KRS24
– bezpieczne przesyłanie danych do i od klienta przez autorski portal do komunikacji z klientem www.mojecyferki.pl (zapewnienie zabezpieczeń w związku z RODO)
– import dokumentów z programów sprzedażowo – magazynowych do programów księgowych WF- KAPER I WF-FAKIR za pomocą konwertera (możliwość importu zmniejsza cenę za usługi księgowe)
– powiadomienia od biura przesyłane drogą sms
– newsletter z najważniejszymi zmianami podatkowymi przesyłany na maila

Kadry

– prowadzenie akt osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
– sporządzanie podstawowych dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy oraz związanych ze stosunkiem pracy tj. umowy o pracę, informacje do umowy o pracę, wypowiedzenia, świadectwa pracy, porozumienia,
– sporządzanie umów zleceń i umów o dzieło w wersji standardowej,
– prowadzenie spraw związanych z urlopami wypoczynkowymi, ustalanie uprawnień do urlopu, prowadzenie ewidencji urlopów wypoczynkowych,
– prowadzenie ewidencji nieobecności pracowników,
– prowadzenie i aktualizacja rejestru badań lekarskich,
– dokonywanie zgłoszeń i wyrejestrowań w zakresie ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,
– obliczanie i sporządzanie list płac pracowników etatowych,
– obliczenie i sporządzanie list płac z tytułu umów zleceń i umów o dzieło,
– rozliczanie świadczeń niepieniężnych (prywatna opieka medyczna, ubezpieczenia na życie, używanie samochodu służbowego dla celów prywatnych, etc.),
– sporządzanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych oraz przesyłanie ich do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
– przygotowywanie rocznych informacji o dochodach oraz zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-11, PIT-4R, PIT-40, IFT-1R),
– sporządzanie i przesyłanie do ZUS informacji rocznych,

Za dodatkową opłatą świadczymy także usługi :
– sporządzanie umów dodatkowych do umowy o pracę (w tym umowy o zakazie konkurencji, umowy o odpowiedzialności materialnej, umowy o używaniu samochodu/telefonu do celów służbowych, etc.),
– przygotowywanie zaświadczeń RP-7,
– konsultacje w sprawie charakteru poszczególnych umów tj. umowa zlecenia vs umowa o dzieło,
– współpraca w zakresie tworzenia regulaminów wewnętrznych pracodawcy (regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin ZFŚS),
– sporządzanie raportów GUS,
– sporządzanie innych, niewynikających z umowy pism lub deklaracji,
– sporządzanie raportów dla celów księgowych i zarządczych,
– rozliczenie dofinansowań i refundacji PFRON,
– wysyłanie korespondencji listowej w imieniu Zleceniodawcy.