buf białystok

Opieka kadrowa

Opieka kadrowa

Co oferujemy?

Podstawowa opieka kadrowa

 • prowadzenie akt osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • sporządzanie podstawowych dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy oraz związanych ze stosunkiem pracy tj. umowy o pracę, informacje do umowy o pracę, wypowiedzenia, świadectwa pracy, porozumienia,
 • sporządzanie umów zleceń i umów o dzieło w wersji standardowej,
 • prowadzenie spraw związanych z urlopami wypoczynkowymi, ustalanie uprawnień do urlopu, prowadzenie ewidencji urlopów wypoczynkowych,
 • prowadzenie ewidencji nieobecności pracowników,
 • prowadzenie i aktualizacja rejestru badań lekarskich,
 • dokonywanie zgłoszeń i wyrejestrowań w zakresie ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,
 • obliczanie i sporządzanie list płac pracowników etatowych,
 • obliczenie i sporządzanie list płac z tytułu umów zleceń i umów o dzieło,
 • rozliczanie świadczeń niepieniężnych (prywatna opieka medyczna, ubezpieczenia na życie, używanie samochodu służbowego dla celów prywatnych, etc.),
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych oraz przesyłanie ich do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • przygotowywanie rocznych informacji o dochodach oraz zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-11, PIT-4R, PIT-40, IFT-1R),
 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS informacji rocznych,

Za dodatkową opłatą świadczymy także usługi :

 • sporządzanie umów dodatkowych do umowy o pracę (w tym umowy o zakazie konkurencji, umowy o odpowiedzialności materialnej, umowy o używaniu samochodu/telefonu do celów służbowych, etc.),
 • przygotowywanie zaświadczeń RP-7,
 • konsultacje w sprawie charakteru poszczególnych umów tj. umowa zlecenia vs umowa o dzieło,
 • współpraca w zakresie tworzenia regulaminów wewnętrznych pracodawcy (regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin ZFŚS),
 • sporządzanie raportów GUS,
 • sporządzanie innych, niewynikających z umowy pism lub deklaracji,
 • sporządzanie raportów dla celów księgowych i zarządczych,
 • rozliczenie dofinansowań i refundacji PFRON,
 • wysyłanie korespondencji listowej w imieniu Zleceniodawcy

Zapraszamy do kontaktu firmy z każdej branży i o dowolnej formie prawnej.